Sayaka Nakagawa

 
1979  Né Kagawa (Japon)
1997 – 2011 Paris (France)
2011 – 2013 Hilo (Hawaii)

Sayaka Nakagawa

 
1979  Né Kagawa (Japon)
1997 – 2011 Paris (France) 
2011 – 2013 Hilo (Hawaii)